تاریخ ایران و هم‌بستگی تیره‌های ایرانی

مقالات کوتاه پیرامون تاریخ و فرهنگ ایران و جهان

زرتشت
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۳٠   کلمات کلیدی: اصول زرتشت ،دین زرتشت ،آیین زرتشت ،دین ایرانیان قبل از اسلام

گفتار بیست و پنجم(زرتشت)
***

ساکنان ایران مردمانی اندیشمند و دانا بودند که به گواه تاریخ خدمات ارزنده به تمدن بشر کرده اند. آگاهی از این تمدن و فرهنگ که با دین اثر متقابل دارد به هر ایرانی اعتماد به نفس میدهد. دین ایرانیان قبل از اسلام زرتشت بوده دین زرتشت 7 اصل دارد که عبارتند از :

1. هستی و یکتایی اهورامزدا

2. پیامبری اشو زرتشت

3. رستگاری انسانها در پیروی از گفتار‚کردار و پندار نیک

4. آزادی گزینش راه خوب و بد

5. پاداش و جزای کارهای نیک و بد در هر دو جهان

6. جاودانی روان

7. روز رستاخیز

در دین زرتشت شادی سازندگی امیدواری و مهربانی و عشق‚ اهورایی هستند و غم و ویرانگری و نا امیدی دشمنی و تنفر اهریمنی. آنها معتقدند که خداوند آنها را آفریده که در سازندگی جهان شریک او باشند و معتقدند دینشان دینی جهانی است. آنها در نمازهایشان میگویند : راستی بهترین خوشبختی است‚ کسی خوشبخت خواهد شد که خواهان خوشبختی دیگران باشد. پروردگارا مرا یاری فرما که در سازندگی جهان و شادی جهانیان کوشا باشم. گفتار نیک کردار نیک و پندار نیک که تمام خوبی های جهان را در خود جا داده شعار اصلی زرتشتیان است.


 
تخت جمشید و نوروز
ساعت ٥:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/٢٩   کلمات کلیدی: تخت جمشید و نوروز ،کاربرد پارسه ،تخت جمشید ،شهر پارسه

گفتار بیست و چهارم(نوروز)
***

همانگونه که گفته شد‚ یکی از کاربرد های تخت جمشید برگزاری جشن نوروز در آنجا بوده در اینجا به بعضی تفصیر های اساطیری نوروز اشاره میشود : یکی از آنها اعتقاد به فرود آمدن فروهرها در نوروز است. اعتقاد دیگر این است که در نوروز فروهر انسان از آسمان به زمین آمد و در کالبد انسان جای گرفت و در این روز فروهر درگزشتگان به زمین باز میگردد. در اسطوره دیگر آمده است نوروز اولین روز پادشاهی جمشید پس از ساختن قصری با شکوه است و اسطوره دیگر نوروز را روزی میداند که جمشید واحد های اندازه گیری را تایین نمود. واحد اندازه گیری طول 1 بند انگشت (اینچ) در تخت جمشید به کار میرفته که هر واحد آن برابر 2.2 سانتیمتر بوده.

(دوستان پس از پایان بخش معرفی شهر پارسه به گونه فراگیر به جشنهای باستانی ایران زمین خواهم پرداخت).


 
 
ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/٢٥   کلمات کلیدی:
گفتار بيست و سوم(توض’ح کوتاه درباره کورش بزرگ)
***


ايران يكي از نخستين كشورهاي متمدن جهان بوده كه مردمي دانا در آن سكونت داشتند و دارند. سرزميني كه هيچ گاه مردمان آن بت پرست نبودند. مردماني كه نخستين فرمان جهاني حقوق بشر را نوشتند. نخست سومريها و سپس ايلاميها در اين سرزمين حكومت و زندگي ميكردند كه حدود 3000 سال پيش آرياييها به درون فلات ايران آمدند و بر ساكنان ايران پيروز شدند. دين آنها گوه اي يكتاپرستي بود و به اهورامزدا ايمان داشتند.
آنان سرزمين خود را اريانووئيچ به چم (به معني) مسكن آرياييها خواندند. مادها و پارسها 2 قبيله بزرگ از آريايها بودند كه نخست مادها به قدرت رسيدند.
سپس كورش بزرگ به قدرت رسيد. حقوقدانان جهان او را به عنوان نخستين بنيانگذار حقوق بشر و منشور آزادي او را نخستين فرمان جهاني حقوق بشر ميدانند.كه بخشي از آن به شرح زير است:
منم كورش‚ شاه جهان‚ شاه بزرگ‚ شاه دادگر‚ آنها كه بدون جنگ و پيكار وارد بابل شدم همه مردم گامهاي مرا با شادماني پذيرفتند ارتش بزرگ من به آرامي وارد بابل شد. نگزاشتم رنج و آزاري به مردم اين شهر و اين سرزمين وارد آيد. من براي صلح كوشيدم‚ من برده داري را بر انداختم‚ به بدبختيهاي آنان پايان بخشيدم. فرمان دادم كه همه مردم در پرستش خداي خود آزاد باشند من همه شهرهايي را كه ويران شده بود از نو ساختم. فرمان دادم تمام نيايشگاههايي را كه بسته شده بود بگشايند. همه مردم را كه پراگنده و آواره شده بودند به جايگاههاي خود بازگرداندم و خانه هاي ويران آنان را آباد كردم. من براي همه مردم جامعه اي آرام مهيا ساختم و صلح و آرامش را به تمامي مردم عطا كردم.

افلاطون او را ميستايد و درباره او ميگويد: كورش سرداري بزرگ و دوستي عالي قدر براي ميهن خود بود. به هنگام فرمانروايي او ايرانيان ملتهاي زيادي را زير فرمان خود در آوردند. وي به همه مردم حقوق خودشان را داد. دلهاي همه به او نزديك شد. همه كساني كه راهنماييش ميكردند پاداش ميداد و بدين گونه به خردمندان امكان داده بود كه خرد و تجربه خويش را نشان دهند. كشور پهناور او را در پرتو اين آزادي و هماهنگي و خردمندي روز به روز از آسايش بيشتري برخوردار ميشد.
كورش با تشكيل حكومت پارسيان و يكپارچه كردن مادها و ساير ملل و كشورها با خود بزرگترين و درخشانترين دولت جهاني آن روز ره به نام هخامنشيان پايه گزاري كرد. كورش پس از نزديك شدن به 30 سال فرمانروايي كشته شد و آرامگاه او در پاسارگاد است.
پس از كورش كمبوجيه به پادشاهي رسيد كه پس از فتح مصر در راه بازگشت به ايران كشته شد. در زمان حضور كمبوجيه در مصر مغان طغيان كردند ولي داريوش بزرگ پسر عموي كورش حكومت را از دست غاصبان پس گرفت و 36 سال فرمانروايي كرد. پس از او خشايار شاه‚ اردشير اول‚ داريوش دوم‚ اردشير دوم‚ اردشير سوم به حكومت رسيدند و در نهايت به دست اسكندر مقدوني شكست خوردند.


 
تابلوهای سنگی خزانه
ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/٢۳   کلمات کلیدی: تابلوهای سنگی خزانه تخت جمشید ،خزانه پارسه ،تابلوی سنگی خزانه پارسه ،خزانه تخت جمشید

گفتار بیست و دوم(تابلوهای سنگی خزانه)
***
در بخش شرقی خزانه دو تابلو سنگی شبیه به هم و قرینه یکدیگر کشف شده که یکی از آنها را همانجا سرپا کرده اند و دیگری را به موزه ایران باستان تهران انتقال داده اند در این تابلو خشایارشاه بر صندلی نشسته‚ داریوش جانشین وی‚ خواجه سالار و آورنده تیردان به ترتیب پشت سر او ایستاده اند و فردی به نام آرتاپانوس که مامور معرفی هدیه آورندگان به شاه بوده در حال گزارش دادن به اوست. چهار نگهبان پشت سر آنها ایستاده اند. این دو نقش مربوط به جلوی پلکانهای شرقی و شمالی کاخ آپادانا بوده که به خزانه منتقل شده و با نقشهای افسران با لباس پارس و ماد جایگزین شده است. این نقشها بخشی از مراسم جشن را نشان میدهد.


 
فروهر
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٦/٢۱   کلمات کلیدی: فروهر ،انسان بالدار ،فر شاهی ،معنای فروهر

گفتار بیست و یکم(انسان بالدار(فروهرFAR VAHAR))
***

به این نگاره در دین زرتشت نام فروهر داده اند که نیروی اهورایی هستی انسان است که پس از مرگ به سوی اهورامزدا برمیگردد. در ایران باستان ابتدا پنداشته میشد فقط شاهان دارای فروهر هستند شاید به همین دلیل باشد که در تخت جمشیدفقط فروهر شاهان را حجاری کرده اند که شاهپور شهبازی آن را فرشاهی (فرشاهنشهی) مینامد . با گسترش دین زرتشت این اعتقاد رواج پیدا کرد که هر کس یک فروهر مستقل دارد. این تصویر نمادین ساده زیباترین و موثرترین درسهای زندگی را در خود جای داده و هدف از ترسیم آن آموزش زندگی است.
تقسیم فروهر به شکل زیر است:
فروهر تصویر انسان بالدار است که دست راستش را به نشانه دعا بلند کرده. در دست چپش حلقه دوستی خداوند جان و خرد(اهورامزدا) است. بالهای افراشته دو طرف‚ گفتار‚ کردار و پندار نیک است که باعث پرواز انسان به سمت بالا میشوند و انجام همان اعمال بد بالهای پایین است که او را به زمین زده و نابود میکنند و حلقه دور کمر او دایره زندگی را نشان میدهد که هر کس خوبی کند خوبی میبیند و هر کس بدی کند بدی خواهد دید. دنباله جلویی راستی است که باید به دنبال آن رفت و دنباله عقبی ناراستی است که باید به آن پشت کرد.


 
 
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/٢٠   کلمات کلیدی:
گفتار بيستم(تالار شورا)
***

اين كاخ در ميانه تخت جمشيد واقع شده و داراي 3 دروازه است. بنابراين به نامهاي كاخ مركزي و سه دروازه نيز خوانده ميشود.
در ميانه اين كاخ بر روي زمين‚ سنگي وجود دارد كه يحي ذكا معتقد است از اين سنگ براي تعيين نوروز بهره برده ميشده.(ساختمان نامدار كعبه زرتشت در نقش رستم نيز جايي بوده براي گاه شماري و ايجاد سالنامه). گفته ميشود اين كاخ جاي شورا و برگزاري انجمنهاي شاه با بزرگان كشور بوده است. بر بدنه پلكان آن بزرگان سراسر ايران با لباس مادي در حال گفتگو و بالا رفتن از پله هاي حجاري شده اند.

 
 
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۱٩   کلمات کلیدی:
گفتار نوزدهم(کاخ مهمانخانه)
***

تنها كاخ بازسازي شده تخت جمشيد كاخ مهمانخانه است كه امروزه به عنوان موزه استفاده ميشود. گاه گفته ميشود اين كاخ حرمسراي پادشاه بوده كه قابل قبول نيست زيرا اول در دين زرتشت داشتن بيش از يك زن ممنوع است‚ دوم شاهي كه حرمسرا داشته باشد‚ نميتواند مانند خشايارشاه بر نيم بيشتر از جهان با موفقيت حكومت كند سوم مرادي غياث آبادي معتقد است كه تخت جمشيد محل مسكوني نبوده‚ او اعتقاد دارد با توجه به اينكه در اين بنا 23 واحد مسكوني مجزا يعني دقيقا برابر با تعدا هيئت هاي نمايندگي حجاري شده بر بدنه پلكان شرقي كاخ آپادانا وجود داشته اين محل مهمانخانه نمايندگان است زيرا هر دو در زمان خشايارشاه ساخته شده است.

 
 
ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۱٦   کلمات کلیدی:
گفتار هجدهم (جنگ شاه با حيوانات)
***

نگاره اي كه بر بازمانده درهاي خاوري و باختري كاخها نمايانگر است جنگ شاه با گاو يا حيوانات خيالي را نشان ميدهد. نام اين حيوانات را اهريمن گذاشته اند كه به نگر(نظر) نادرست ميرسد زيرا گاو‚ شير و شاهين حيوانات اهريمني نيستند.
يك روش نام گذاري ماه ها استفاده از نام حيوانات است براي نمونه به مرداد ماه شير ميگويند. برخي ميپندارند تركيب حيوانات ماه هاي استفاده يا عدم استفاده از كاخها را نشان ميدهد. ديدگاه ديگري ميگويد اين نگاره ها مبارزه پيشينيان ما را با مشكلات نشان ميدهد. ولي آنچه كه هيچ جاي گماني وجود ندارد اين است كه شاه در هيچ يك از اين جنگها خشمگين نيست.
 
 
ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۱٤   کلمات کلیدی:
گفتار هفدهم(كاخ تچر(تاچارا))
***

اين كاخ در قسمت جنوب غربي كاخ آپادانا و 2.5 متر بالا تر از آن قرار دارد. سنگ هاي آنقدر براق بوده كه فرد ميتوانسته عكس خود را در آن ببيند و به همين دليل به اين كاخ كاخ آينه نيز گفته ميشود.مرادي غياث آبادي بر اساس يكي از تحقيقات زبان شناسي تاچارا را به معني شورا ميداند او معتقد است كه تخت جمشيد محل سكونت نبوده اينجا محل مجلس دانايان و فرهيختگان بوده و هر يك از كاخها محل برگزاري جلسه بخشي از نمايندگان بوده است.


 
 
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۱۳   کلمات کلیدی:
گفتار شانزدهم(كتيبه هاي خشايارشاه)
***

در دو طرف پلكان شرقي كاخ آپادانا دو كتيبه از خشايار شاه حجاري شده كه او پس از ستايش اهورامزدا كه انسان‚ شادي و خوشبختي را آفريده‚ خود را شاه شاهان‚ پسر داريوش هخامنشي معرفي كرده و از اهورامزدا و خدايان مردم ساير كشورها ميخواهد كه از هر آنچه او ساخته نگهبانی كنند.


 
 
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۱٢   کلمات کلیدی:
گفتار پانزدهم(سمت چپ(هديه آورندگان‚ نمايشگاه هنرها))
***

در سمت چپ پلكان نماينگان 23 كشور تحت امر پادشاهي هخامنشي را نشان ميدهد كه يكي از بزرگان ايران در لباس پارس يا ماد دست نماينده اول آنها را گرفته و آنها را همراه با هدايايشان به طرف كاخ راهنمايي ميكنند. مرادي غياث آبادي معتقد است كه اين تصوير نمايشگاه هنرهاي ايرانيان در آن زمان است هدايا قبل از ورود به تخت جمشيد به نمايندگان شاه تحويل داده ميشده است.
كشورهاي تحت سلطه ايران در زمان هخامنشيان.

پارس parsa

ماد Mada

هوزاـhuza_ عيلام(سوزيانا) خوزستان

پرثوا parthava پارت

هريوا haraiva ناحيه اي در مسير هريرودـ هرات

باختريش bashtarish ناحيه اي در مسير عليا و وسطاي آمودريا

سوگد sugada سغد ناحيه اي در مسير رود زرافشان

هورزميش huvarazmish خوارزم ناحيه اي در مسير سفلاي رود جيحون

درنگيانه drangiana ناحيه كرانه درياچه هامون سيستان امروزي

هرهوواتيش harahuvatish ناحيه جنوبي افغانستان

ثتگوش thatagush ساتاگيديه بخش مركزي افغانستان

گندار gandara قندهار امروزي

سكاهئومه ورگا saka haumavaraga ناحيه جنوبي و غربي درياچه آرال

بابيروش babirush بابل

آثورا athura آشور

عربابيه arabaya عربستان امروزي

ارمينه armina ارمنستان

كت پتوكه Katpatuka كاپادوكيه ناحيه شمال شرقي تركيه امروزي

سپرد سارد :شرق تركيه

يئونه yauna يونيه شهرهاي يوناني آسياي صغير و درياي اژه

مصر

فنقيه

سوريه

 
 
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۱۱   کلمات کلیدی:
گفتار چهاردهم(گفتگوي تمدنها در زمان هخامنشيان(در سمت راست پلكان))
***

در سمت راست پلكان‚ در چند رديف اول سپاه جاويدان به تصوير آورده شده. پشت سر آنها در رديف بالايي تصوير آورندگان قاليچه‚ شلاق‚ كرسي‚ اسب و ارابه هاي شاهي حجاري شده و در زير آن بزرگان ايران در لباسهاي معروف به پارسي و مادي هستند كه با گل نيلوفري در يك دست‚ دست همديگر را گرفته و با مهرباني و صفا در حال گفتگو به طرف كاخ آپادانا در حال حركتند.
اين تصوير گفتگوي فرهنگها را در 2500 سال پيش نشان ميدهد.
روش لباس پوشيدن‚ آرايش و زيور آلات آنها نشان دهنده مصب بزرگ آنان در دربار است.


 
 
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۱٠   کلمات کلیدی:
گفتار سيزدهم(نقش افسران نيزه دار )
***

اين نقش كه در زمان اردشير اول جايگزين خشايار شده‚ افسراني را نشان ميدهد كه يك در ميان لباس پارسي و مادي پوشيده اند. افسراني را كه كلاه نيم كره اي به سر دارند مادي و آنها كه كلاه استوانه اي به سر دارند پارسي هستند. لباس مادي‚ لباسي است مناسب براي اسب سواري و رزم و لباس پارسي مناسب دربار.
ناخن اين افسران شاهكار حجاري است!!!!
 
 
ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/٧   کلمات کلیدی:
گفتار دوازدهم(حمله شير به گاو)
***

اين تصوير واقعه نجومي آمدن بهار را نشان ميدهد.
شير سمبل خورشيد و گاو نام يكي از برجهاست(ماههاي زمستان). در زماني كه تخت جمشيد را ميساخته اند ورود خورشيد به برج گاو در نزديكي هاي نوروز انجام ميشده به همين دليل گفته ميشود اين تصوير نشان دهنده نوروز و شروع فصل بهار است. ايده ضعيف تري ميگود گاو نشانه ماه و پيروزي خورشيد بر ماه نشانه روشني و طلوع خورشيد است كه در آن زمان به دستور پادشاه جشن بزرگي بر گزار ميشده.


 
 
ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/٦   کلمات کلیدی:
گفتار يازدهم(شير بالدار با سر انسان)
***

اين حيوانات افسانه اي از نقوش بين النهرين و مصري اقتباس شده اند و همه جا به عنوان نگهبان و پاسدار گنج‚ خانه و معبد به شمار ميرفته اند. اين موجودات تركيبي از سر انسان‚ تنه شير وبال عقاب هستند. اين نقش با ظرافت هر چه تمام تر انديشمندي انسان‚ قدرت و چابكي شير‚ بلند پروازي تيزبيني و هوشياري عقاب را يكجا جمع كرده است و در وجود شاه نهاده زيرا سر اين موجودات به شكل سر شاهاني است كه در تخت جمشيد حجاري شده است.


 
 
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/٥   کلمات کلیدی:
گفتار دهم(نقشهاي جلوي پلكان(فروهر) حلقه هاي بالدار)
***

به اعتقاد ايرانيان باستان اهورا مزدا در ابتداي آفرینش فرشتگان درگاه را آفريد يك دسته از اين فرشتگان فروهرها هستند كه در نوروز به زمين مي آيند. به همين دليل اول ماه سال را متعلق به فروهرها دانسته و به آن نام فروردين داده اند.
فرشتگان بیشتر به گونه موجوداتي بالدار پنداشته ميشوند. با توجه به اينكه شاه با تنه شير و بال عقاب دست احترام به سوي اين حلقه هاي بالدار بلند كرده و اين صحنه مربوط به نوروز است‚ شايد بتوان حلقه هاي بالدار را همان فرشته هاي مقرب درگاه اهورامزدا ناميد كه ما آنها را فروهرهاي آسماني ميناميم. شاهپور شهبازي(باستان شناس) حلقه بالدار را به نام فر ايراني خوانده. اروپاييان به غلط از 100 سال پيش عادت كرده اند اين نشان و انسان بالدار را به نام اهورا مزدا بخوانند ولي هردوت مينويسد ايرانيان عهد هخامنشي نه تنها نقش و مجسمه خدايان خود را نميساختند بلكه يونانيان را به دليل ساخت خدايشان مسخره ميكردند.


 
 
ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/٤   کلمات کلیدی:
گفتار نهم(نقشهاي پلكان شرقي كاخ آپادانا)
***

تخت جمشيد يك آلبوم كهن سنگي است كه اجداد ما آن را براي ما به يادگار گزاشته اند تا با نگاه به اين تصاويربه عقايد‚ بزرگي‚ شكوه و عظمت آنها پي ببريم. چند نمونه از عجايب بزرگ نقش هاي تخت جمشيد در مقايسه با ديگر نقشهاي ديگر تمدنها در زير آورده شده است : در تصاوير تخت جمشيد هيچ كس عصباني نيست‚ هسچ كس سوار بر اسب نيست‚ هسچ كس را در حال تعظيم نميبينيم‚ هيچ كس سر افكنده و شكست خورده نيست‚ هيچ قومي از قوم ديگر برتر نيست و هيچ تصوير خشني در تخت جمشيد وجود ندارد. از افتخارات ديگر ايرانيان اين است كه در ايران هيچگاه برده داري مرسوم نبوده و تصوير هيچ برده اي در تخت جمشيد وجود ندارد.
جعفر صالحي(مدرس هنر): اروپاييان خود را مبتكر گرافيك در 200 سال پيش ميدانند در صورتي كه در تمام تصاوير تخت جمشيد كارهاي گرافيكي است كه در 2500 سال پيش انجام شده و اين سند ديگري از توانايي و هنرمندي اجداد ما ايرانيان است. نقشهاي پلكان ايوان شرقي كاخ آپادانا برگي از تاريخ است كه با زبان تصوير نوشته شده از سه قسمت تشكيل شده: جلو‚ سمت چپ و سمت راست.
 
 
ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/٤   کلمات کلیدی:
گفتار هشتم(كاخ آپادانا)
***
آپادانا با سقفي به بلندي 20 متر بلندترين و با شكوه ترين ساختمان تخت جمشيد مي باشد. اين كاخ توسط داريوش بزرگ ساخته شده و گفته ميشود در آن جشنهاي نوروزي برپا ميشده. بناهايي كه در چهار گوشه كاخ ديده ميشود ساختمانهاي سه طبقه اي بوده كه تخريب شده.

دوستان اگر بشه از فردا گفتارها را همراه عکس مربوط خواهم گذاشت.


 
 
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٦/٤   کلمات کلیدی:
با درود به دوستان گرامی

يکی از دوستان اشاره به اين کرده بودند که برای هر گفتار يک عکس نيز گذاشته شود. بايد بگم که من همه اين عکسها رو دارم و از اين نگر(نظر) هيچ مشکلی ندارم.
اما دو مورد هست که دوست دارم دوستان نگر خود را برای من بگويند تا راهنمايی شوم:

۱. يک پايگاه مورد نياز هست که برای هميشه عکسهای آپلود شده را نگهداری کند.
۲. مورد ديگر سرعت وبلاگ هست که با داشتن عکس خيلی پايين می آيد.

برای مورد دوم انديشه ای کرده ام. و اونم اينه که پيوند عکسها رو در کنار وبلاگ بگزارم.

پس ميماند مورد نخست که از شما دوستان ياری ميخواهم.
 
 
ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۳   کلمات کلیدی:
گفتار هفتم(كاربرد تخت جمشيد)
***

مرادي غياث آبادي اين مكان را سمبل ملي ايرانيان و مجلسنماينگان و نخبگان ايران آن روز ايران ميدانسته و آن را مشابه سازمان ملل امروز ميدانند.
بر پايي جشن ها و خزانه نيز در كنار اين امر ميتواند از كاربردهاي تخت جمشيد بوده باشد. عده اي آن را پرستشگاه ميدانند با توجه به وسعت زياد آن روز از رود سند در هند تا رود نيل در مصر و آزادي دين و روش متفاوت اقوام مختلف در پرستش خداي خود اين نظريه درست به نظر نميرسد. نظريه ديگري است كه تا حد زياد مورد قبول است كه تخت جمشيد محلي براي برگزاري جشنهاي مختلف بويژه جشن نوروز بوده است.
(در اين مورد بعدا براي يك قرار عمومي در جشن نوروز برنامه ريزي خواهيم كرد)
 
 
ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۳   کلمات کلیدی:
گفتار ششم(ساختمان كلي كاخها)
***

هر كس بخواهد بداند كه كاخهاي تخت جمشيد قبل از تخريب چگونه بوده ميتواند در ابتداي بازديد از تخت جمشيد كاخ مهمانخانه را ببيند كه بازسازي شده و به موزه تبديل شده.هر كاخ داراي يك سالن مركزي و يك يا چند ايوان در اطراف آن بوده. ديوارها از خشت ساخته شده بوده اند و سقفها بر روي ستونها و سر ستونهايي از سنگ يا چوب قرار دارند.


 
 
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۱   کلمات کلیدی:
گفتار پنجم(حوض سنگی)
***

در جنوب شرقي دروازه ملل بزرگترين تخته سنگ تخت جمشيد به وزن 150 تن قرار دارد. درون اين سنگ مانند حوض خالي شده جهت طولي اين حوض موازي با دروازه ملل و ساير كاخهاست. به اين علت بودنش در اينجا نميتواند تصادفي باشد. فرضياتي در مورد كاربرد اين حوض سنگي وجود دارد. كه يكي از آنها اينجا را فواره و آبنما دانسته.