گفتار هفتم(كاربرد تخت جمشيد)
***

مرادي غياث آبادي اين مكان را سمبل ملي ايرانيان و مجلسنماينگان و نخبگان ايران آن روز ايران ميدانسته و آن را مشابه سازمان ملل امروز ميدانند.
بر پايي جشن ها و خزانه نيز در كنار اين امر ميتواند از كاربردهاي تخت جمشيد بوده باشد. عده اي آن را پرستشگاه ميدانند با توجه به وسعت زياد آن روز از رود سند در هند تا رود نيل در مصر و آزادي دين و روش متفاوت اقوام مختلف در پرستش خداي خود اين نظريه درست به نظر نميرسد. نظريه ديگري است كه تا حد زياد مورد قبول است كه تخت جمشيد محلي براي برگزاري جشنهاي مختلف بويژه جشن نوروز بوده است.
(در اين مورد بعدا براي يك قرار عمومي در جشن نوروز برنامه ريزي خواهيم كرد)