گفتار هشتم(كاخ آپادانا)
***
آپادانا با سقفي به بلندي 20 متر بلندترين و با شكوه ترين ساختمان تخت جمشيد مي باشد. اين كاخ توسط داريوش بزرگ ساخته شده و گفته ميشود در آن جشنهاي نوروزي برپا ميشده. بناهايي كه در چهار گوشه كاخ ديده ميشود ساختمانهاي سه طبقه اي بوده كه تخريب شده.

دوستان اگر بشه از فردا گفتارها را همراه عکس مربوط خواهم گذاشت.