عکسهای از سد سیوند، راه شاهی و تنگه ی بلاغی

 

با درود
 همان گونه که قول داده بودم فرتورهایی(عکسهایی) از راه شاهی, تنگه ی بلاغی و همچنین سد سیوند برای شما دوستان تهیه کردم.

 درباره ی بیشینه ی این فرتورها, روشنگری مورد نیاز انجام شده.

در فرتوری با نام rahe_shahi.jpg :
نمایه هایی از این راه را میبینیم. در این میان نگره هایی وجود دارد:
1. راه گذر آب
2. راه ویژه ی شاهی
و... اما میتوان گفت این راه راهی با اهمیت بوده. چرا که همان گونه که در فرتورها میبینیم در برخی جاها به ژرفای 10 متر در دل سنگ کنده شده.(میتوان همتای این کار سخت را در شهر پارسه و چاه موجود در آن دید)

دریافت: rahe_shahi.jpg

در فرتور پسین با نام bolaghi.jpg :
 1 و 2 نمایه هایی از راه شاهیست.
 3 و 4 و 5 نمایه هایی از درونشد(ورودی) دشت و تنگه ی بلاغی از سوی پاسارگاد است.
 6.7.8.9.10.11.12 نمایه هایی از آثار بدست آمده از کاوشهای اخیر است. این سازه ها کارگاههایی از دوره ی ساسانی است.

دریافت: bolaghi.jpg


در فرتور bolaghi1.jpg :
 1.2.5.9.11.12 نمایه ای از همان کارگاه های زمان ساسانی.
 3.4 نمایه ای از شکارگاه ویژه ی کورش(نگره ای تازه).
6.7.8.10 گارکاه ذوب فلزات. مربوط به دوره ی هخامنشی.

دریافت: bolaghi1.jpg

 

و در فرتور با نام sad.jpg :
نمایه هایی از سد سیوند. در دو فرتوری که در شب گرفته شده میتوان دید که کارگران به سختی در حال کار در شب هستند.!

چرایی این شتاب در کار چیست. مشخص نیست.!!!

دریافت: sad.jpg