گفتار دهم(نقشهاي جلوي پلكان(فروهر) حلقه هاي بالدار)
***

به اعتقاد ايرانيان باستان اهورا مزدا در ابتداي آفرینش فرشتگان درگاه را آفريد يك دسته از اين فرشتگان فروهرها هستند كه در نوروز به زمين مي آيند. به همين دليل اول ماه سال را متعلق به فروهرها دانسته و به آن نام فروردين داده اند.
فرشتگان بیشتر به گونه موجوداتي بالدار پنداشته ميشوند. با توجه به اينكه شاه با تنه شير و بال عقاب دست احترام به سوي اين حلقه هاي بالدار بلند كرده و اين صحنه مربوط به نوروز است‚ شايد بتوان حلقه هاي بالدار را همان فرشته هاي مقرب درگاه اهورامزدا ناميد كه ما آنها را فروهرهاي آسماني ميناميم. شاهپور شهبازي(باستان شناس) حلقه بالدار را به نام فر ايراني خوانده. اروپاييان به غلط از 100 سال پيش عادت كرده اند اين نشان و انسان بالدار را به نام اهورا مزدا بخوانند ولي هردوت مينويسد ايرانيان عهد هخامنشي نه تنها نقش و مجسمه خدايان خود را نميساختند بلكه يونانيان را به دليل ساخت خدايشان مسخره ميكردند.