گفتار دوازدهم(حمله شير به گاو)
***

اين تصوير واقعه نجومي آمدن بهار را نشان ميدهد.
شير سمبل خورشيد و گاو نام يكي از برجهاست(ماههاي زمستان). در زماني كه تخت جمشيد را ميساخته اند ورود خورشيد به برج گاو در نزديكي هاي نوروز انجام ميشده به همين دليل گفته ميشود اين تصوير نشان دهنده نوروز و شروع فصل بهار است. ايده ضعيف تري ميگود گاو نشانه ماه و پيروزي خورشيد بر ماه نشانه روشني و طلوع خورشيد است كه در آن زمان به دستور پادشاه جشن بزرگي بر گزار ميشده.