+ ناصر پورپیرار دشمن شیعه(تارنگار ذوالقرنین نقد یاوه های ناصر پورپیرار)

+ تارنگار حق و صبر(پاسخ به دروغپرازی های پورپیرار)

+ در پیرامون جشن مهرگان

 

*هر گونه برداشت از نوشته های این تارنگار، تنها با ذکر نام  نویسنده و نشانی تارنگار مجاز میباشد.(کورش محسنی)