گفتار سيزدهم(نقش افسران نيزه دار )
***

اين نقش كه در زمان اردشير اول جايگزين خشايار شده‚ افسراني را نشان ميدهد كه يك در ميان لباس پارسي و مادي پوشيده اند. افسراني را كه كلاه نيم كره اي به سر دارند مادي و آنها كه كلاه استوانه اي به سر دارند پارسي هستند. لباس مادي‚ لباسي است مناسب براي اسب سواري و رزم و لباس پارسي مناسب دربار.
ناخن اين افسران شاهكار حجاري است!!!!