گفتار چهاردهم(گفتگوي تمدنها در زمان هخامنشيان(در سمت راست پلكان))
***

در سمت راست پلكان‚ در چند رديف اول سپاه جاويدان به تصوير آورده شده. پشت سر آنها در رديف بالايي تصوير آورندگان قاليچه‚ شلاق‚ كرسي‚ اسب و ارابه هاي شاهي حجاري شده و در زير آن بزرگان ايران در لباسهاي معروف به پارسي و مادي هستند كه با گل نيلوفري در يك دست‚ دست همديگر را گرفته و با مهرباني و صفا در حال گفتگو به طرف كاخ آپادانا در حال حركتند.
اين تصوير گفتگوي فرهنگها را در 2500 سال پيش نشان ميدهد.
روش لباس پوشيدن‚ آرايش و زيور آلات آنها نشان دهنده مصب بزرگ آنان در دربار است.