تاریخ ایران و هم‌بستگی تیره‌های ایرانی

مقالات کوتاه پیرامون تاریخ و فرهنگ ایران و جهان

 
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۱۳   کلمات کلیدی:
گفتار شانزدهم(كتيبه هاي خشايارشاه)
***

در دو طرف پلكان شرقي كاخ آپادانا دو كتيبه از خشايار شاه حجاري شده كه او پس از ستايش اهورامزدا كه انسان‚ شادي و خوشبختي را آفريده‚ خود را شاه شاهان‚ پسر داريوش هخامنشي معرفي كرده و از اهورامزدا و خدايان مردم ساير كشورها ميخواهد كه از هر آنچه او ساخته نگهبانی كنند.