گفتار هجدهم (جنگ شاه با حيوانات)
***

نگاره اي كه بر بازمانده درهاي خاوري و باختري كاخها نمايانگر است جنگ شاه با گاو يا حيوانات خيالي را نشان ميدهد. نام اين حيوانات را اهريمن گذاشته اند كه به نگر(نظر) نادرست ميرسد زيرا گاو‚ شير و شاهين حيوانات اهريمني نيستند.
يك روش نام گذاري ماه ها استفاده از نام حيوانات است براي نمونه به مرداد ماه شير ميگويند. برخي ميپندارند تركيب حيوانات ماه هاي استفاده يا عدم استفاده از كاخها را نشان ميدهد. ديدگاه ديگري ميگويد اين نگاره ها مبارزه پيشينيان ما را با مشكلات نشان ميدهد. ولي آنچه كه هيچ جاي گماني وجود ندارد اين است كه شاه در هيچ يك از اين جنگها خشمگين نيست.