گفتار نوزدهم(کاخ مهمانخانه)
***

تنها كاخ بازسازي شده تخت جمشيد كاخ مهمانخانه است كه امروزه به عنوان موزه استفاده ميشود. گاه گفته ميشود اين كاخ حرمسراي پادشاه بوده كه قابل قبول نيست زيرا اول در دين زرتشت داشتن بيش از يك زن ممنوع است‚ دوم شاهي كه حرمسرا داشته باشد‚ نميتواند مانند خشايارشاه بر نيم بيشتر از جهان با موفقيت حكومت كند سوم مرادي غياث آبادي معتقد است كه تخت جمشيد محل مسكوني نبوده‚ او اعتقاد دارد با توجه به اينكه در اين بنا 23 واحد مسكوني مجزا يعني دقيقا برابر با تعدا هيئت هاي نمايندگي حجاري شده بر بدنه پلكان شرقي كاخ آپادانا وجود داشته اين محل مهمانخانه نمايندگان است زيرا هر دو در زمان خشايارشاه ساخته شده است.