گفتار بيستم(تالار شورا)
***

اين كاخ در ميانه تخت جمشيد واقع شده و داراي 3 دروازه است. بنابراين به نامهاي كاخ مركزي و سه دروازه نيز خوانده ميشود.
در ميانه اين كاخ بر روي زمين‚ سنگي وجود دارد كه يحي ذكا معتقد است از اين سنگ براي تعيين نوروز بهره برده ميشده.(ساختمان نامدار كعبه زرتشت در نقش رستم نيز جايي بوده براي گاه شماري و ايجاد سالنامه). گفته ميشود اين كاخ جاي شورا و برگزاري انجمنهاي شاه با بزرگان كشور بوده است. بر بدنه پلكان آن بزرگان سراسر ايران با لباس مادي در حال گفتگو و بالا رفتن از پله هاي حجاري شده اند.