گفتار بیست و دوم(تابلوهای سنگی خزانه)
***
در بخش شرقی خزانه دو تابلو سنگی شبیه به هم و قرینه یکدیگر کشف شده که یکی از آنها را همانجا سرپا کرده اند و دیگری را به موزه ایران باستان تهران انتقال داده اند در این تابلو خشایارشاه بر صندلی نشسته‚ داریوش جانشین وی‚ خواجه سالار و آورنده تیردان به ترتیب پشت سر او ایستاده اند و فردی به نام آرتاپانوس که مامور معرفی هدیه آورندگان به شاه بوده در حال گزارش دادن به اوست. چهار نگهبان پشت سر آنها ایستاده اند. این دو نقش مربوط به جلوی پلکانهای شرقی و شمالی کاخ آپادانا بوده که به خزانه منتقل شده و با نقشهای افسران با لباس پارس و ماد جایگزین شده است. این نقشها بخشی از مراسم جشن را نشان میدهد.