گفتار بيست و سوم(توض’ح کوتاه درباره کورش بزرگ)
***


ايران يكي از نخستين كشورهاي متمدن جهان بوده كه مردمي دانا در آن سكونت داشتند و دارند. سرزميني كه هيچ گاه مردمان آن بت پرست نبودند. مردماني كه نخستين فرمان جهاني حقوق بشر را نوشتند. نخست سومريها و سپس ايلاميها در اين سرزمين حكومت و زندگي ميكردند كه حدود 3000 سال پيش آرياييها به درون فلات ايران آمدند و بر ساكنان ايران پيروز شدند. دين آنها گوه اي يكتاپرستي بود و به اهورامزدا ايمان داشتند.
آنان سرزمين خود را اريانووئيچ به چم (به معني) مسكن آرياييها خواندند. مادها و پارسها 2 قبيله بزرگ از آريايها بودند كه نخست مادها به قدرت رسيدند.
سپس كورش بزرگ به قدرت رسيد. حقوقدانان جهان او را به عنوان نخستين بنيانگذار حقوق بشر و منشور آزادي او را نخستين فرمان جهاني حقوق بشر ميدانند.كه بخشي از آن به شرح زير است:
منم كورش‚ شاه جهان‚ شاه بزرگ‚ شاه دادگر‚ آنها كه بدون جنگ و پيكار وارد بابل شدم همه مردم گامهاي مرا با شادماني پذيرفتند ارتش بزرگ من به آرامي وارد بابل شد. نگزاشتم رنج و آزاري به مردم اين شهر و اين سرزمين وارد آيد. من براي صلح كوشيدم‚ من برده داري را بر انداختم‚ به بدبختيهاي آنان پايان بخشيدم. فرمان دادم كه همه مردم در پرستش خداي خود آزاد باشند من همه شهرهايي را كه ويران شده بود از نو ساختم. فرمان دادم تمام نيايشگاههايي را كه بسته شده بود بگشايند. همه مردم را كه پراگنده و آواره شده بودند به جايگاههاي خود بازگرداندم و خانه هاي ويران آنان را آباد كردم. من براي همه مردم جامعه اي آرام مهيا ساختم و صلح و آرامش را به تمامي مردم عطا كردم.

افلاطون او را ميستايد و درباره او ميگويد: كورش سرداري بزرگ و دوستي عالي قدر براي ميهن خود بود. به هنگام فرمانروايي او ايرانيان ملتهاي زيادي را زير فرمان خود در آوردند. وي به همه مردم حقوق خودشان را داد. دلهاي همه به او نزديك شد. همه كساني كه راهنماييش ميكردند پاداش ميداد و بدين گونه به خردمندان امكان داده بود كه خرد و تجربه خويش را نشان دهند. كشور پهناور او را در پرتو اين آزادي و هماهنگي و خردمندي روز به روز از آسايش بيشتري برخوردار ميشد.
كورش با تشكيل حكومت پارسيان و يكپارچه كردن مادها و ساير ملل و كشورها با خود بزرگترين و درخشانترين دولت جهاني آن روز ره به نام هخامنشيان پايه گزاري كرد. كورش پس از نزديك شدن به 30 سال فرمانروايي كشته شد و آرامگاه او در پاسارگاد است.
پس از كورش كمبوجيه به پادشاهي رسيد كه پس از فتح مصر در راه بازگشت به ايران كشته شد. در زمان حضور كمبوجيه در مصر مغان طغيان كردند ولي داريوش بزرگ پسر عموي كورش حكومت را از دست غاصبان پس گرفت و 36 سال فرمانروايي كرد. پس از او خشايار شاه‚ اردشير اول‚ داريوش دوم‚ اردشير دوم‚ اردشير سوم به حكومت رسيدند و در نهايت به دست اسكندر مقدوني شكست خوردند.