گفتار بیست و چهارم(نوروز)
***

همانگونه که گفته شد‚ یکی از کاربرد های تخت جمشید برگزاری جشن نوروز در آنجا بوده در اینجا به بعضی تفصیر های اساطیری نوروز اشاره میشود : یکی از آنها اعتقاد به فرود آمدن فروهرها در نوروز است. اعتقاد دیگر این است که در نوروز فروهر انسان از آسمان به زمین آمد و در کالبد انسان جای گرفت و در این روز فروهر درگزشتگان به زمین باز میگردد. در اسطوره دیگر آمده است نوروز اولین روز پادشاهی جمشید پس از ساختن قصری با شکوه است و اسطوره دیگر نوروز را روزی میداند که جمشید واحد های اندازه گیری را تایین نمود. واحد اندازه گیری طول 1 بند انگشت (اینچ) در تخت جمشید به کار میرفته که هر واحد آن برابر 2.2 سانتیمتر بوده.

(دوستان پس از پایان بخش معرفی شهر پارسه به گونه فراگیر به جشنهای باستانی ایران زمین خواهم پرداخت).