هرمز یکم ساسانی
هرمزد اردشیر ساسانی
کورش محسنی

  «هرمز یکم» یا «هرمزد اردشیر» از سال 272-273 پس از پدرش شاپور یکم ساسانی برتخت نشست. هرمز پیش از برتخت نشستن اردشیر نام داشت و ساختن شهر «هرمزد اردشیر» در خوزستان به‌دست او بود که بعدها آن را اهواز نامیدند.
  هرمز «مانی» پیامبر نگارگر ایرانی را که از ایران رفته بود به ایران خواست و در کاخ خود در دستگرد جای داد و گرامی‌داشت.

وی به دلیل دلیری‌ها در جنگ‌های روم و ارمنستان در زمان شاهنشاهی پدرش، دلیر خوانده می‌شد و نخست فرمان‌روایی پارت و سرانجام فرمان‌روایی ارمنستان را با عنوان «وزرگ شاه ارمن‌شهر» را در دست داشت.

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (کورش محسنی)