گفتار بیست و پنجم(زرتشت)
***

ساکنان ایران مردمانی اندیشمند و دانا بودند که به گواه تاریخ خدمات ارزنده به تمدن بشر کرده اند. آگاهی از این تمدن و فرهنگ که با دین اثر متقابل دارد به هر ایرانی اعتماد به نفس میدهد. دین ایرانیان قبل از اسلام زرتشت بوده دین زرتشت 7 اصل دارد که عبارتند از :

1. هستی و یکتایی اهورامزدا

2. پیامبری اشو زرتشت

3. رستگاری انسانها در پیروی از گفتار‚کردار و پندار نیک

4. آزادی گزینش راه خوب و بد

5. پاداش و جزای کارهای نیک و بد در هر دو جهان

6. جاودانی روان

7. روز رستاخیز

در دین زرتشت شادی سازندگی امیدواری و مهربانی و عشق‚ اهورایی هستند و غم و ویرانگری و نا امیدی دشمنی و تنفر اهریمنی. آنها معتقدند که خداوند آنها را آفریده که در سازندگی جهان شریک او باشند و معتقدند دینشان دینی جهانی است. آنها در نمازهایشان میگویند : راستی بهترین خوشبختی است‚ کسی خوشبخت خواهد شد که خواهان خوشبختی دیگران باشد. پروردگارا مرا یاری فرما که در سازندگی جهان و شادی جهانیان کوشا باشم. گفتار نیک کردار نیک و پندار نیک که تمام خوبی های جهان را در خود جا داده شعار اصلی زرتشتیان است.