فرتور روز: درون آرام‌گاه داریوش بزرگ هخامنشی، نقش رستم

برای کسانی که نقش رستم و آرام‌گاه‌های شاهان هخامنشی را دیده‌اند، هم‌واره این پرسش مطرح بوده که درون دخمه و آرام‌گاه چگونه است. اینک درون آرام‌گاه و تابوت‌هایی که در دل سنگ کنده شده است.