شمار دستینه‌ها در پدافند از نام خلیج فارس در برابر نام دروغین خلیج ع رب ی به بالاتر از مرز 1 میلیون رسید.

آمار را می توانید در این نشانی ببینید:

http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?sos02082

 همراهان گرامی می توانند رایانامه(ایمیل) های خود را با پیوست کردن این لینک به رسانه های گروهی سراسر جهان و همچنین تارنمای گوگل بفرستند و خواستار رسیدگی به این پرسمان شوند.

----------------------------------

پیشگفتار

تخت جمشید صدف سنگی کهنسالی است که گوهر گرانبهای تابناک فرهنگ و هنر اجداد متمدن ما را قرنها برای ما نگهداری کرده.
اگر ما توانایی شناختن و نگهداری این صدف کهن را داشته باشیم این گوهر را که هر لحظه با پیشرفت علم تابناکتر میشود‚ برای هزاران سال دیگر در خود حفظ خواهد کرد. ما باید بدانیم که این فرهنگ و هنر کهن برای ما و آیندگان مایه مباهات است. بازدید از تخت جمشید یعنی دیدن‚ لمس و در نهاین باورفرهنگ غنی ایران باستان. آگاهی از این تمدن و فرهنگ کهن چند هزارساله چمان هر ایرانی اصیل را پر از اشک شوق کرده‚ سپس آه حسرتی بر دل او مینشاند که از کجا به کجا رسیدیم!!! هنر متفکران و هنرمندان در این است که این آه را به اعتماد به نفس و انرژی تبدیل کنند که آری ما میتوانیم دوباره بزرگترین تمدن جهان باشیم چرا که در گذشته بوده ایم.
بازدید از سنگهایی که در نهایت سکوت‚ صلح‚ نوعدوستی‚ تمدن هنر و زیبایی را فریاد میزنند میتواند جرقه ای باشد تا آتش بلند پروازی و پیشرفت را در وجود هر بیننده ایرانی روشن کند. امید است نوشتن ای گفتارها به ایجاد و تقویت آن جرقه کمک کند.