گفتار بیست و ششم(سنگ نبشته ها‚ کتیبه های هخامنشیان)
***

شهریاران سترگ هخامنشی عقاید خود را بر روی سنگ برای ما به یادگار گذاشته اند و خودشان در بعضی نقاط نوشته اند که اینها را نوشتیم تا آیندگان بدانند. سنگ نبشته های هخامنشی سند محکمی است بر عقاید بزرگان ایران زمین‚ مهمترین نکته سنگ نبشته های تخت جمشید این است که اکثر آنها با نام اهورامزدا(خداوند جان و خرد) شروع میشوند و در نهایت با دعا به درگاه وی برای نگهداری آنها به پایان میرسند. این خود خط بطلان قرمز رنگی است بر عقیده آنان که میگویند ایرانیان قبل از اسلام کافر و آتش پرست بوده اند.
اکثر سنگ نبشته ها به سه زبان نوشته شده و نظریه ای که میگوید تخت جمشید بنایی مربوط به تمام ملتهای آن روز و نوعی سازمان ملل بوده را تقویت میکند. آنها معتقد بوده اند که خداوند شادی را برای مردم آفریده و مردم باید شاد باشند.
تنفر از دروغنشان اصلی این سنگ نبشته ها است. داریوش بزرگ در نقش رستم کتیبه ای دارد که خانم پروفسور هایدماری کخ باستان شناس آلمانی آن را مانند یک معجزه میداند که در زیر بخشهایی از آن آورده شده:
خداوند بزرگی است اهورامزدا که خوبی هایی که دیده میشود آفرید. که شادی را برای مردمان آفرید . به یاری اهورا مزدا من خواهان راستی هستم و از دروغ روی میگردانم. دوست نادرستی نیستم من خوش ندارم ناتوانی از حق کشی زورمندی در رنج باشد. من خوش ندارم که حقوق توانایی به سبب کارهای ناتوان آسیب ببیند. آنچه راست است آن آرزوی من است. من دوست مرد دروغ گو نیستم. آنچه سبب خشم من میشود را با متانت تحت عقل خود در می آورم من به شدت بر خودم مسلطم. آنچه کسی بر علیه دیگری میگوید مرا متقاعد نمی سازد مگر اینکه با مقررات و آیین نیک وفق دهد. داریوش بزرگ در کتیبه ای دیگر در تخت جمشید میگوید :خداوندا کشور مرا از دروغ‚ دشمنی و قحطی محفوظ بدار. باز هم در کتیبه بیستون یکی از معروفترین جملات داریوش بزرگ: اهورامزدا از آن جهت مرا یاری کرد که دروغگو نبودم‚ دست دراز نبودم‚ بی وفا نبودم‚ من و دودمانم موافق حق و عدالت رفتار میکردیم.
البته از این نوشته ها پی خواهیم برد که گذشته گان ما در آن زمان که اعراب وحشی دختران بی گناه خود را زنده به گور میکردند به فکر چه چیزهایی بودند. لازم به ذکر است که کورش و داریوش بزرگ را ایرانیان تربیت کردند و نام بردن از این دو فرد بزرگ بهانه ای است که به ایرانیان اندیشمند فکر کنیم که این افراد را در دامن خود تربیت کرده اند.