گفتآورد روز: از عارف قزوینی، شاعر آزادی‌خواه مشروطه


عارف قزوینی در پایان عمر در تنگ‌دستی می‌زیست و از این موضوع بسیار آزرده شده بود. او در نامه‌ای به دوستش چنین می‌نویسد:

«حالا فهمیدم تمام عمر به خطار رفته... این ملت مرده پرست هم نیست! اگر مرده پرست بود، مزار فردوسی تاکنون معلوم بود در کجاست... شاعر ملی یک چنین ملتی بودن، جز رسوایی و بدنامی نتیجه‌ای ندارد»