سند پرداخت حقوق به کارگران تخت جمشید
مهرداد آتورپاتگانی

هنگام پاک سازی پارسه (تخت جشمید) شمار فراوانی گل‌نبشته پیدا شد که پس از برگردان (ترجمه) شدن آشکار شد، اسناد پرداخت دستمزد کارگران بوده است که نقدی پرداخت می شده است. برای نمونه برگردان یکی از این گل‌نبشته‌ها (با کمی دگرگونی و پارسی نویسی):

سرور (آقای) شاکا مدیر صندوق
" سرور «بردکاما» گواهی می دهد که سرور «هردکاما» درودگر مصری سرکارگر صدنفر کارگر به ضمانت سرور «وهوکا» در ساختمان پارسه (تخت جمشید) کار می کند باید 3 «کارشا» و 2 «شکل» و نیم نقره برای دستمزد دریافت کند."
مسئول صدور مردوکا

برای دیدن فرتور در اندازه ی بزرگ روی آن کلیک کنید

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (مهرداد آتورپاتگانی)