تاریخ ایران و هم‌بستگی تیره‌های ایرانی

مقالات کوتاه پیرامون تاریخ و فرهنگ ایران و جهان

سنگ نبشته آرارمن
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٧/۱۱   کلمات کلیدی: ترجمه سنگ نبشته آریامن ،کتیبه آریارمن ،ترجمه سنگ نبشته ارشامه ،سنگ نبشته آرشامه

گفتار بیست و هشتم(چند نمونه از سنگ نبشته های هخامنشیان)
***

چنین گوید آریامن:

اهورا مزدا این کشور پارس را به من عطا کرده است. کهمن نگهدارش باشم. به لطف اهورا مزدا من پادشاه این کشور هستم اهورامزدا به من یاری دهد.

چنین گوید آرشامه:
اهورامزدا خدای بزرگ مرا پادشاه کرده است به لطف اهورا مزدا من نگهدار این سرزمین هستم. اهورامزدا به من یاری میدهد و از من حمایت میکند از قصر من‚ از سرزمین من نگهداری میکند.

چنین گوید داریوش بزرگ:
از زمانهای بسیار کهن در خانواده من نیاکان ما پادشاه بودند من نهمین ایشان هستم. من به لطف اهورامزدا پادشاه هستم. اهورامزدا است که این سرزمین را به من بخشیده.

داریوش شاه گوید:
برای کسی که اهورامزدا را میپرستد قدرت است‚ شادمانی است. اهورامزدا بزرگ است وی بزرگترین خدایان است او داریوش شاه را آفرید. او جهان را آفرید. آسمان پر از شگفتیها را آفرید. بشر را آفرید و برای او خوشی آفرید و داریوش را پادشاه کرد