گفتار بیست و نهم(سنگ نبشته خشایارشاه بر روی دیوار کاخ وان در ترکیه)
***

خدای بزرگی است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آسمان را آفرید که مردم را آفرید که شادی برای مردم آفرید.
که خشایارشاه را شاه کرد‚ یگانه شاه از بسیار‚ یگانه فرمانروا از بسیار.
من خشایارشاه هستم شاه بزرگ‚شاه کشورهای دارای ملل بسیار‚ شاه در این زمین بزرگ پسر داریوش شاه هخامنشی.

خشایارشاه گوید: داریوش شاه که پدر من بود‚ به خواست اهورامزدا بسیار ساختمانهای زیبا را بنا کرد و او دستور کندن این نوشته را داد‚ پس از آن من دستور نوشتن این کتیبه را دادم.
اهورا مزدا با خدایان مرا و شهریاری مرا و آنچه را که به وسیله من کرده شد بپاید.