تمدن مانناهادر شمال‌غرب ایران
 آجر منقوش ایزیرتو
کورش محسنی

   آجر منقوش مربوط به پایتخت ماننایی ها یعنی شهر ایزیرتو که در کشور ایران و شهر بوکان جای دارد. بر سر این سرزمین آشوریان و اروارتوها جنگ داشته اند. هنر پُرآوازه‌ی این بخش آجرهای ظریف و منقوش است با رنگ‌های فراوان که پس از نزدیک به 3000 سال هم‌چنان سالم برجای مانده است.
این آجز زیبا هم اکنون در موزه شرق کهن توکیو نگه‌داری می‌شود. این قوم یعنی مانناها در بخش های کردنشین شمال‌غرب ایران جای داشته‌اند.

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (کورش محسنی)