گفتآورد امروز: از ویکتور هوگو نویسنده و شاعر فرانسوی

«خوش‌بخت کسی است که به یکی از این دو چیز دست‌رسی داشته باشد: یا کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند»