گفتآورد امروز: از زرتشت فیلسوف ایرانی

« کشور جاودانی (بهشت) از آنِ کسی خواهد بود که در زندگانی خویش، با دروغ بجنگد، و آن را دَربَند نمونده و به دست راستی بسپارد »

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (کورش محسنی)