گفتآورد روز: از نمایش‌نامه‌ی اتلو اثر شکسپیر

رَشک‌وَرزی (حسادت) دلیل نمی‌خواهد، بل‌که علت آن همان طبیعت رَشک‌وَرز (حسود) است، رَشک (حسد) دیوی‌ست که خود را از خود می‌زاید.

از نمایش‍‌نامه‌ی اُتلو اثر شکسپیر

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (کورش محسنی)