بازگویی امروز: بخشی از جملات داریوش بزرگ هخامنشی از سنگ‌نبشته (کتیبه)ی نفش رستم استان پارس

ـ داریوش شاه ‌گوید: به خواست اهوره مزدا چنان‌ام که راستی را دوست‌ دارم، دروغ را دوست ندارم. خواست من این نیست که توانایی به ناتوانی ستم کند. خواست من آن نیست که ناتوانی به توانایی بد کند. 
ـ آن چه راست است، آن خواست من است. مرد دروغ‌گرا را دوست نیستم.

برگردان کامل این سنگ‌نبشته را می‌توانید در این نشانی بخوانید:
http://ariapars.persianblog.ir/post/186

*هر گونه برداشت از داده‌های این تارنگار تنها با ذکر نشانی تارنگار و نام نویسنده مجاز است. (مهرداد آتورپاتگانی)