با درود به دوستان گفتارهای درباره تخت جمشيد به پايان رسيد.
در چند گفتار آينده به چند سنگ نبشته هخامنشيان خواهم پرداخت.