سروده ای برای جشن سده

سده گویند که صد روز است به نوروز ---------------------- چه زیبا جشنی باشد بس دل افروز

تو چون روزی شروع کردی به امید ---------------------- فرا روی تو آید بخـــــــــت پـــــــیروز

سده گویند که کشف نار و نور است ---------------------- سده گویند فرار مــــــار و مور است

تو چون گویی سده را روز آتش ---------------------- همه دلها به گرمی چون تنور است

سده گویند که هر جا آتش و نور ---------------------- به دلـــــها می دهد گرمای پر شور

چو گرمای دلت از حد فزون شد ---------------------- تمام کیـــــنه ها از تـــــو شوند دور

سده گویند که عشقی آتشین است ---------------------- نموداری ز گرمـــــای زمیــــن است

تو گر در اندرون داری محــــــبت ---------------------- به پا دارش که رسمی بس مهین است

سده گویند جشنی است و شوری ---------------------- تو کن از دشمنی هم کیـــنه دوری

ببین ایران زمین آتشفشان است ---------------------- همه مــــام وطــــــن غرق به نوری

سده گویا ز هوشنگ یادگار است ---------------------- فروغ ایـــــــزدی در این دیـــار است

چو با سنگی شدش آتش فروزان ---------------------- شرارش حکــمت و بهانه مار است