جشن فروردینگان (فرودگ)

***

 

مخصوص فروهر در گذشتگان بوده و برای یاد بود آنهاست . این مراسم اکنون بوسیله زرتشتیان ایران و هندوستان برگزار می شود . در این روز زرتشتیان برای شادی روان در گذشتگان به آرامگاه رفته و خواستار آرامش و شادی درگذشتگان می شدند ( این جشن هنوز هم در ایران پا برجاست ) . در خانواده های پارسی برای جشن فروردین خانه را تمیز و دیوارها را سفید می کنند و اگر بتوانند همه اطاقهای خانه را سفید می کنند .حتماً اطاقی را که در آن مراسم نوروزی بر پا می شود ، پاک می کنند و می آرایند وبر روی میزی کوزه آب و گلدان و ظرفی از آتش می گذارند و آتش را با چوب معطر (صندل ) و چوبهای خوشبودیگر نیرو می دهند و هر کس می بایستی با دست خود چوب بر آتش بگذارد و نام درگذشتگان خانواده خویش را بر شمارد . گاهی برای هر یک از کسانی که بتازگی درگذشته باشند یک گلدان گل در اطاق مخصوص فروردین می گذاشتند.