گفتار سوم (دروازه ملل)
***

در طرف در ورودي دو گاو ساخته شده بوده كه سر آنها اكنون از بين رفته.
به عقيده ايرانيان باستان و زرتشتيان گاو اولين حيوان آفريده شده توسط اهورامزدا و سرمنشا تمام حيوانات است. در زمان ساخت تخت جمشيد اين حيوان بسيار دوست داشتني بوده است.
در نقش هاي تخت جمشيد گاو به عنوان يابنده و نگهدارنده و نگهبان استفاده شده كه ميتوان گفت سمبل بركت نيز هست. بالاي ورودي و خروجي دروازه 3 كتيبه به سه زبان وجود دارد كه خشايارشا به ياري اهورامزدا اين دروازه را براي تمام ملل ساخته است. به همين علت به آن دروازه ملل ميگويند بعد از عبور از ورودي به سالن انتظار ميرسيم. بقاياي يك كرسي سنگي در اطراف اين سالن وجود دارد. نقش گل نيلوفر بر محل پاشنه در جنوبي مشخص است.