یکی از انگیزه های تازی زدایی

***

 یکی از انگیزه های بس بزرگ ، که چرا تازی زدایی
به یاد گیری آسان و کاربری زبان پارسی یاری میرساند
اینست که هم اکنون برای یک آوا چند بندواژه ( حرف) داریم:

s = ث ، س ، ص
t = ت ، ط
h = ه ، ح
z = ز، ض، ظ، ذ
g = ق، گ
e = اِ، ع، ء


که البته تازیان درگویش جداگانه ئ آنها دشواری ندارند.
اما چون ایرانیان همه ئ این بند واژه ها را به آوای یکسان
میگویند، برای دانش آموزان یاد گیری واژه ها و بویژه
نوشتن آنها ،سخت است.
با زدودن هر چه بیشتر واژه های تازی برای هر آوا تنها
یک بندواژه بکار خواهد رفت که فراگیری زبان را برای
کودکان و بیگانگانی که خواهان آموختن پارسی هستند آسان
میکند. امروزه بایستی برای یادگیری پارسی، تا اندازه ای
هم بایستی تازی فرا گرفت تا برای دانش آموزان بتوان روشن
کرد که به چه انگیزه بایستی یکجا " ت " و جای دیگر " ط " بکار برد.
برخی از واژه ها را هم که تازی پرستان و چاپلوسان بنادرستی
نوشته و روا کرده اند میتوان درست کرد. واژه هایی که پارسی
هستند ، اما بشیوه ئ تازی نوشته میشوند، مانند:

طوطی = توتی ؛ مرغی که توت میخورد،
طراز = تراز = سطح، level ( ترازو از آنست)
طاووس = تاووس ( از یونانی امده است )
صد = سد ( مانند سده = قرن )،١٠٠
شصت = شست، ۶٠
حتی تهران را هم در گذشته " طهران" مینوشتند.


نوشته:  مَـــزد ک