گفتار پنجم(حوض سنگی)
***

در جنوب شرقي دروازه ملل بزرگترين تخته سنگ تخت جمشيد به وزن 150 تن قرار دارد. درون اين سنگ مانند حوض خالي شده جهت طولي اين حوض موازي با دروازه ملل و ساير كاخهاست. به اين علت بودنش در اينجا نميتواند تصادفي باشد. فرضياتي در مورد كاربرد اين حوض سنگي وجود دارد. كه يكي از آنها اينجا را فواره و آبنما دانسته.