دستینه (امضا) اینترنتی برای خلیج یا دریای همیشه پارس

 

http://www.petitiononline.com/EU_UAE/petition.html