گفتار ششم(ساختمان كلي كاخها)
***

هر كس بخواهد بداند كه كاخهاي تخت جمشيد قبل از تخريب چگونه بوده ميتواند در ابتداي بازديد از تخت جمشيد كاخ مهمانخانه را ببيند كه بازسازي شده و به موزه تبديل شده.هر كاخ داراي يك سالن مركزي و يك يا چند ايوان در اطراف آن بوده. ديوارها از خشت ساخته شده بوده اند و سقفها بر روي ستونها و سر ستونهايي از سنگ يا چوب قرار دارند.