نامهای ایرانی و پارسی. بخش( الف )

 

 اتان (با ضمه اول)..................................................................... نام داریوش بزرگ هخامنشی

اختر .........................................................ستاره/بخت/طالع/پرچم/نام گیاهی است دارای برگهای ریز و زرد و سرخ/نام فرشته مویل بر زمین

اخشید(با فتحه اول)......................................... شاه شاهان/از نامهای مازندرانی در سده های گذشته

اراسنگ(با فتحه اول و یسره چهارم)................. از دوستان و یاران یوروش یبیر/دارنده اسب نیرومند

ارتا(با فتحه اول)............................................................................. راستی/درستی/راستگو

ارتای(پهلوی)...................................................................................... سریع/تندرو/شتابان

ارجاسب(با فتحه اول)................................. دارنده اسب گرانبها/از مخالفان زرتشت یه در جنگ با گشتاسب کشته شد

ارجمند.................................................................................. دانا/قیمتی/بلند مرتبه/گرامی

اردا(بافتحه اول و سیون دوم)...........................................................درستی/پایی/راستی/ارتا

اردیبهشت............................................ آتش/نام فرشته ای یه نگهبان کوه هاست و مویل بر روز سوم هر ماه/بهترین راستی/ماه دوم سال خورشیدی

ارژن................................................. درخت بادام یوهییه از چوب آن عصا و یمان میسازند/نام دشتی در استان فارس

ارشاسب.........................................................................................دارنده ی اسب های نر

ارشای............................................. دلیر/مرد قوی تن/مبارز/ارشی/اشی/نام موسس سلسله ی اشکانی
ارغند ................................................................................................. خشمگین/ با ابهت

ارمند .......................................................................................... آرام گرفته/آرمنده/آرامیده

ارمین(با فتحه اول و سکون دوم)................................................... آرمین/یی آرمین پسر ییقباد
ارمین دخت.....................................................نام یکی از شاهزاده خانمهای باستان/دختر آرزو

ارنا(با یسراول)..........................................................................نام درختی در جنگلهای ایران

ارنواز..........................................آنیه سخنش نییوست و رحمت به همراه دارد/نام خواهر یا دختر جمشید

اروین(با فتحه اول)................................................................ آزمایش/تجربه/ارزش یابی/آروین

استاره(با یسر اول).................................................................................................ستاره

استر(با یسر اول و سوم)......................................ستاره/برادر زاده مرد خای/همسر خشایارشاه

اسپند ...................................................سپند/مقدس/گیاهی خودرو دارای دانه های سیاه یه بر آتش میریزند تا از بوی خوش ان بهره مند شوند

اسپندار............................................................................................... اسپندیار/اسفندیار

اسفار......................................................................... اسوار/سوار/سپیده روز/کتابهای بزرگ

افرا ................................................... درختی بزرگ شبیه درخت چنار با شاخ و برگ فراوان و پر سایه /آفرین/تحسین

افراز ................................................................................ بلندی/یرسی/فعل امر از افراشتن

افراسیاب ...........................................هولنای/ترسنای/مخوف/پادشاه معروف توران/دشمن و مخالف ایرانیان/کسی که گردونه اش جلوتر است

افراشته ................................................................................. بالا برده/بلند یرده/بر افراشته

افراه ................................................................................................................ پرسیدن

افرند ......................................................................................... فر و شیوه/حشمت/جمال

افروز ........................................................................................................ فروزان/نورانی

افسا ..............................................................................................افسونگر/جادوگر/ساحر

افسان ............................................... مخفف افسانه/آهن یا سنگی یه با آن یارد و شمشیر را تیز میینند
افسانه.................................................... داستان یا حکایتی که خیال انگیز و غیر واقعی است

افشانه................................................................................... افشاننده نازو محبت و گیسو

افشی..................................................................................................شبنم/ژاله/افشنگ

افشید................................................................................................... روشنایی/نور/پرتو

اماوند.............................................................................................................نیرومند/دلیر

امشاسپند ......................................................... جاویدان مقدس/نام فرشتگان ائین زردشتی

اندیشه ............................................................................................. فیر و خیال/ترس/بیم

انوشین.................................................................................................... جاودانه/نوشین

انیژ............................................................................................. نام گیاهی ست/بومادران

اورمزد............................................ سیاره مشتری/اهورامزدا/خدای ایرانیان باستان/هرمز/نام روز اول هر ماه شمسی
اوزون........................................................................................................ افزایش/زیادتی

اوژن........................................................................... افیندن/انداختن/همریشه با اوگن/افین

اوستا ............................................دانش/پایه و اساس/بنیاد/پناه/یاوری/نام کتاب مقدس زردشتیان
اوشین......................................................................................نوعی گیاه از تیره ی نعنایان

اهورا مزدا.......................................................................سرور دانا/نام خدای ایرانیان باستان

ایران..........................................نام کشور گرامیمان/در پهلوی اران گفته میشد/سرزمین آریاییها

ایرانا.........................................................................................................منسوب به ایران

ایرمان..................................................................................موبد/پیشوا/مهمان/کنایه از دنیا

ایرن........................................مایه شیر/شیرین تحریف شده آنست/به فرانسوی :نام آخرین تراژدی ولتر

ایزد..............................................................................................................خدا / آفریدگار

ایزد گشسب..........................................................دارنده اسب نر ایزدی/از امرای بهرام چوبین

ایلا..............................................................................................نام فرزند افراسیاب تورانی

* از آنجایی که دوستان بارها از من پرسیده اند، ناچارم که اشاره کنم برخی از نامها در خور و مناسب نامگذاری روی فرندان است و برخی دیگر در خور نامگذاری شرکت های کاری و ...

 * اینجا را دستینه بگذارید(امضا کنید) تا به جهانیان بگوییم ایرانیان نه عرب هستند و نه تروریست و ستیزه جو

 * با راه اندازی سد سیوند، آرامگاه کورش، دشت پاسارگاد و تخت جمشید از بین خواهد رفت. در اعتراض به راه اندازی این سد اینجا را امضا کنید.