فردوسی و حقوق حیوانات

دو بیت شاهکار از فردوسی بزرگ


میازار «موری» که دانه کش است (*) که جان دارد و جان شیرین خوش است
سیاه اندرون باشد و سنگ‌دل (*) که خواهد که «موری» شود تنگ‌‌دلسخنان و پند و اندرز ایرج پسر فریدون، به برادران‌اش سَلم و تور که آهنگ کشتن برادر را داشتند...

/ 0 نظر / 441 بازدید