گفتار دوم (پلكان ورودي)
***

ورودي تخت جمشيد كه يكي از شاهكارهاي معماري جهان است پلكاني است دو طرفه كه 111 پله دارد و مانند دو دست مهربان است كه بر روي شما آغوش گشوده تا شما را از زمين بلند كرده و در سينه خود جاي دهد. براي كوتاه بودن پله ها چند نظريه وجود دارد: عده اي معتقدند با توجه به اينكه بزرگان هر قوم به تخت جمشيد مي آمده اند و اكثر آنها افراد سالخورده اي بودند براي راحتي آنها پله ها را كوتاه ساخته اند تا ابهت و جلال نمايندگان در هنگام بالا رفتن از پله ها حفظ شود.
عده اي معتقدند كه با اسب به درون تخت جمشيد ميرفتند يا براي راحتي حيواناتي كه به عنوان هديه به آنجا برده ميشده پله ها را كوتاه ساخته اند. دو نظريه آخر صحيح به نظر نميرسد زيرا بردن اسب و شتر و گاو و… به جايي كه در روز مراسم سنگهاي آن از زيبايي و شفافي ميدرخشيده و بوي گل از سراسر آن به مشام ميرسيده منطقي به نظر نميرسد

/ 0 نظر / 85 بازدید