گفتار نهم(نقشهاي پلكان شرقي كاخ آپادانا)
***

تخت جمشيد يك آلبوم كهن سنگي است كه اجداد ما آن را براي ما به يادگار گزاشته اند تا با نگاه به اين تصاويربه عقايد‚ بزرگي‚ شكوه و عظمت آنها پي ببريم. چند نمونه از عجايب بزرگ نقش هاي تخت جمشيد در مقايسه با ديگر نقشهاي ديگر تمدنها در زير آورده شده است : در تصاوير تخت جمشيد هيچ كس عصباني نيست‚ هسچ كس سوار بر اسب نيست‚ هسچ كس را در حال تعظيم نميبينيم‚ هيچ كس سر افكنده و شكست خورده نيست‚ هيچ قومي از قوم ديگر برتر نيست و هيچ تصوير خشني در تخت جمشيد وجود ندارد. از افتخارات ديگر ايرانيان اين است كه در ايران هيچگاه برده داري مرسوم نبوده و تصوير هيچ برده اي در تخت جمشيد وجود ندارد.
جعفر صالحي(مدرس هنر): اروپاييان خود را مبتكر گرافيك در 200 سال پيش ميدانند در صورتي كه در تمام تصاوير تخت جمشيد كارهاي گرافيكي است كه در 2500 سال پيش انجام شده و اين سند ديگري از توانايي و هنرمندي اجداد ما ايرانيان است. نقشهاي پلكان ايوان شرقي كاخ آپادانا برگي از تاريخ است كه با زبان تصوير نوشته شده از سه قسمت تشكيل شده: جلو‚ سمت چپ و سمت راست.

/ 0 نظر / 10 بازدید