ققنوس و ایران

کوتاه درباره ی قُقنس

 قُقنس مرغی افسانه ای و ایرانی همانند سیمرغ است. قُقنس مرغی خوش رنگ و خوش آواز است که منقار او سیصد و شصت سوراخ دارد و بر کوه بلندی در برابر باد مینشیند و آواهای نغز و شگفت از منقار خود بر می آورد. هزار سال میزید و چون سال هزارم فرا میرسد و مرگش نزدیک میگردد‚ هیزم فراوانی گِرد خویش می آورد و بر بالای آن مینشیند و آهنگی شیرین میسراید و بالها بر یکدیگر میزند : بدان گونه که از بال او آتشی میجهد و در هیزم می افتد و او در آتش خود میسوزد و از خاکسترش تخمی پدیدار میشود و از آن قُقنسی دیگر بر می آید.

ایران نیز همچون آن مرغ بی همتا بارها در چنین آتشی سوخته و بار از خاکستر خویش زاده است : این دو همانندند.
مرغ افسانه ای ققنوس
/ 0 نظر / 66 بازدید