# ترجمه_منشور_کورش

ترجمه فرمان کورش بزرگ (متن منشور کورش از دکتر ارفعی)

ترجمه منشور کورش بزرگبرگردان فرمان کورش بزرگ از ارفعیکورش محسنی  فرمان کورش بزرگ که به عنوان یک فرمان انسان دوستانه (گاهی ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 840 بازدید