# سپاه_بابک

گزارش تاریخ‌نگار ارمنی درباره‌ی بابک خرم‌دین

بابک خرم‌دین یک ایرانی به تمام معنانام گارد جاوید بر سپاه بابککورش محسنی واپسین تاریخ‌نویس (کپی نویس) ارمنی گزارش داد که: ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 417 بازدید