سنگ نبشته اردشیر

 چند سنگ نبشته دیگر

***

خدای بزرگی است اهورامزدا که این زمین را آفرید‚‌که آن اسمان را آفرید‚ که مردم را آفرید‚ که برای مردم شادی آفرید.
که اردشیر را شاه کرد یگانه شاه از بسیار‚ یگانه فرمانروا از بسیار. اردشیر شاه بزرگ‚ شاه شاهان‚ شاه کشورها.
اردشیر گوید: من پسر اردشیر شاه‚ اردشیر پسر داریوش شاه‚ داریوش پسر اردشیر شاه‚ اردشیر پسر خشایار شاه‚ خشایار شاه پسر داریوش شاه‚ داریوش پسر ویشتاسپ پسر ارشام نام هخامنشی.
اردشیر شاه گوید: این پلکان سنگی به وسیله من تحت دستور من بنا شد.
اردشیر شاه گوید: اهورامزدا و میترا مرا و این کشور را‚ آنچه را به وسیله من کرده شده بپاید.

/ 1 نظر / 8 بازدید
sam

زنده باشی که اول صبحی همچنين يه روحيه درست حسابی گرفتم با خوندن اين مطلب